تصویر برداری روناش

تصویر برداری روناش

(35)
  • 99%
  • 0 دیدگاه
  • خوزستان، دزفول

درباره تصویر برداری روناش

انجام کلیه امور تصویر برداری

رادیولوژی

سونوگرافی

CT Scan

MRI

دکتر محمدرضا کدخدازاده

مرکز تصویربرداری روناش

(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
  • 98%
  • 17 دیدگاه
  • خوزستان، دزفول

به زودی...