درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

(35)
 • 99%
 • 0 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

درباره درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

دکتر امین رضایی راد

گفتار درمانی

speech-therapyگفتار درمانی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

سید حسین علوی

بینایی سنجی

بینایی سنجی (اپتومتری)
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

مرجان بوستانی

مامایی

مامایی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

محمدعلی خداداد زاده

روان شناسی

Psychiatry-and-Psychologyروان پزشکی و روان شناسی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

عاطفه فروزمند

گفتار درمانی

speech-therapyگفتار درمانی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

محمدرضا عنایت زاده

روان شناسی

Psychiatry-and-Psychologyروان پزشکی و روان شناسی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

نرگس دهقان سرشت

تغذیه

تغذیه
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

زینب موحدی راد

مامایی

مامایی
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
 • 98%
 • 17 دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

به زودی...