دکترینو مگ - دسته بندی : محیط زیست

رفتارهای اجتماعی انسانها برای حمایت از حیوانات

انسان از زمانی که خود را شناخت در کنار موجودات زنده‌ دیگری بود به نام حیوانات. در طول زندگی هزاران ساله‌ انسان، حیوان...


محمدرضا شایق محیط زیست