دکتر محمد قلمبر دزفولی

محمد قلمبر دزفولی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 2687

drino.ir/2687


راه های ارتباطی دکتر محمد قلمبر دزفولی


آدرس: میدان امام خمینی(ره)، کوچه شهید عاطفی نسب

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول آفرودیت مدیری

دکتر آفرودیت مدیری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول حسین تدین نژاد

دکتر حسین تدین نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مصطفی پریدار

دکتر مصطفی پریدار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول یداله معظمی

دکتر یداله معظمی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمود ایزد پناه

دکتر محمود ایزد پناه

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده