دکتر مریم  کردنژادیان

مریم  کردنژادیان


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 4495

drino.ir/4495


راه های ارتباطی دکتر مریم  کردنژادیان


آدرس: مرکز بهداشت شماره 5

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول موسی گوشه گیر

دکتر موسی گوشه گیر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محسن تبرک پور

دکتر محسن تبرک پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالحسین بیجن

دکتر عبدالحسین بیجن

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مرتضی زارع

دکتر مرتضی زارع

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدرضا پوراکبر

دکتر محمدرضا پوراکبر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده