دکتر سودابه حسین سوزن گرون

سودابه حسین سوزن گرون


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 4776

drino.ir/4776


راه های ارتباطی دکتر سودابه حسین سوزن گرون


آدرس:  خیابان شریعتی جنب عکاسی

تلفن: 62 44 42 28 021

پزشکان همکار


دزفول حسین تدین نژاد

دکتر حسین تدین نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول آفرودیت مدیری

دکتر آفرودیت مدیری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رحیم سبحانی زاده

دکتر رحیم سبحانی زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول فریدون عیدیان

دکتر فریدون عیدیان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول اسکندر سلیمانی

دکتر اسکندر سلیمانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول غلامعلی بساق زاده

دکتر غلامعلی بساق زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده