دکتر ثریا سلطانی

ثریا سلطانی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 7847

drino.ir/7847


راه های ارتباطی دکتر ثریا سلطانی


آدرس: خیابان سجاد نبش خیابان حافظ

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول محمد زرگرزاده دزفولی

دکتر محمد زرگرزاده دزفولی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول اشرف مقتدایی منش

دکتر اشرف مقتدایی منش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدرضا پوراکبر

دکتر محمدرضا پوراکبر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالرحمن خلفی

دکتر عبدالرحمن خلفی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول امیرعباس کلاهچی 

دکتر امیرعباس کلاهچی 

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالرحیم فردین

دکتر عبدالرحیم فردین

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده