دکتر مسعود قطب

مسعود قطب


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 9278

drino.ir/9278


راه های ارتباطی دکتر مسعود قطب


آدرس: خیابان طالقانی، کوچه آزادی ( شهربانی)، مجتمع پزشکی میالد

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول حسین تدین نژاد

دکتر حسین تدین نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مصطفی گلگل

دکتر مصطفی گلگل

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مریم  کردنژادیان

دکتر مریم  کردنژادیان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول غلامعلی بساق زاده

دکتر غلامعلی بساق زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدرضا بابا خان

دکتر محمدرضا بابا خان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ثریا سلطانی

دکتر ثریا سلطانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده